Loading color scheme

Educació Secundària Obligatòria

portada eso

L'etapa de l'ESO, compren l'alumnat de 12 a 16 anys i es divideix en 4 cursos agrupats en dos cicles: el primer cicle (1r i 2n curs) i el segon cicle (3r i 4t curs)

En aquesta etapa l'alumnat obté una formació bàsica, tant a nivell acadèmic com a nivell personal – valors i actituds - que els permeten integrar-se socialment, tant en el món laboral com en una formació acadèmica posterior.

Des del Col·legi Maria Rosa Molas, procurem que el nostre alumnat desperti la seva inquietud per aprendre a conèixer i fer-ho d'una manera autònoma i responsable.

TAC AULA COOPERATIU 1 TIC A LES AULES

METODOLOGIES

 • Fem un seguiment individualitzat del nostre alumnat. ( hores de tutoria individual i grupal)
 • La nostra oferta de matèries optatives de 4t d'ESO, respon als diferents itineraris Post obligatoris
 • Apliquem les TIC a la didàctica de les matèries
 • Fem servir metodologies d'ensenyament - aprenentatge innovadores i actualitzades per tal d'assolir les competències bàsiques: ABP, treball cooperatiu...
 • Treballem amb grups flexibles per tal d'aprofitar al màxim les capacitats del nostre alumnat oferint una atenció individualitzada 
 • Fem adaptacions , reforços i plans individualitzats en funció de les necessitats de l'alumnat 
 • Disposem d'una orientadora pedagògica per etapa
 • Reforcem la llengua anglesa amb diferents  optatives i complementàries adaptades als quatre cursos de l'etapa
 • Fem 1 setmana d'immersió lingüística amb professors nadius a 1r i 3r d'ESO
 • Disposem de la figura de l'AUXILIAR DE CONVERSA en llengua anglesa  que permet gaudir d'un parlant nadiu de la llengua anglesa que dóna suport al nostre projecte d'escola, fent tasques d'assistència i suport a les activitats d'ensenyament-aprenentatge  i augmentant el contacte dels nostres alumnes amb aquesta llengua.
 • L'alumnat disposa d'extraescolars per poder certificar el seu nivell amb exàmens oficials de la Universitat de Cambridge.

 

1r d'ESO

2n d'ESO

3r d'ESO

4t d'ESO

 

 

 

Optatives

Projectes

 

 

Francès I

 

Cultura clàssica I

Francès II

Emprenedoria

Física i química

Cultura Clàssica

Llatí

Música

Biologia

Visual i plàstica

Tecnologia

Francès

TIC

Emprenedoria

Cultura Científica

Matèries

Complementàries

Activitats per treballar la interioritat

Ecologia integral

Speaking

Programació

Activitats per treballar la interioritat

Ecologia integral

Programació

Activitats per treballar la interioritat

Arts escèniques

Ecologia integral

Speaking

Activitats per treballar la interioritat

T. Investigació

 

 

20220131 121320 20220131 122116