Loading color scheme

F.P. DUAL

Amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.

Actualment un nombre significatiu d'empreses participen en el nou model de formació professional dual, fent possible que els alumnes puguin compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals.

Per assegurar la competitivitat de les empreses, cal disposar d'un capital humà amb les competències i habilitats personals i professionals necessàries per incorporar-se al món laboral.

Aconseguir la implantació d'aquesta modalitat de formació revertirà, sens dubte, en la millora de la productivitat i l'ocupació al nostre país.

El disseny curricular dual facilita el treball en equip centre-empresa. La relació serà profitosa tant per a l'empresa, que podrà gaudir de personal amb un nivell de qualificació més que suficient per ser productiu des del primer moment, com per al nostre centre que podrà qualificar alumnes amb un perfil professional millor i més proper a les necessitats del mercat laboral.

Els alumnes seleccionats començaran les 100 hores d'FCT com a immersió a l'empresa, desprès l'empresa podrà escollir l'horari de tarda (3 hores/dia) o bé a partir del gener horari complet (8 hores/dia) fins a completar les hores becades.

  • 1000 hores per al Cicle Formatiu de Gestió Administrativa
  • 1000 hores per al Cicle Formatiu de Sistemes Microinformàtics i Xarxes

L'alumnat de cicles formatius realitza la formació pràctica en empreses del sector, previ uns criteris de selecció, amb dues modalitats:

  • FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT). És un mòdul obligatori dins el currículum de les titulacions de formació professional. Són pràctiques i estades formatives a les empreses, no laborals, que realitza l'alumnat mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l'empresa. La durada total és de 383 hores per l'alumnat de Sistemes Microinformàtics i Xarxes, i de 416 hores per l'alumnat de gestió administrativa.
  • BECA DUAL. L'alumnat becari combina l'aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica durant un període més llarg d'hores. Realitza una estada de 900 a 1.000 hores d'activitat a l'empresa, a canvi rep una remuneració (beca formativa).

Més informació