Loading color scheme

Primària

Col·legi Educació Primària a Reus

PRESENTACIÓ

L'etapa de l'educació primària comprèn l'alumnat amb edats d'entre els 6 i els 12 anys.

El Projecte Educatiu del Centre vol afavorir l'assoliment de les competències perquè el nostre alumnat pugui desenvolupar-se en autonomia social, emocional, cognitiva i física. Volem aconseguir que els i les alumnes adquireixin aquell saber fer, saber estar i saber ser que els doni la seguretat per ser autònoms en el seu dia a dia.

METODOLOGIA. COM HO FEM?

A través de diversos programes d’innovació pedagògica i de la implementació de noves metodologies per millorar la qualitat de l’ensenyament, adequar-lo als nous temps i assolir l’excel·lència educativa. En aquest sentit, la nostra tasca educativa s'emmarca en:

 • Treball cooperatiu.
 • Treball per projectes.
 • Situacions d'aprenentatge.
 • Ús de les TAC.
 • Ús de rúbriques per la coavaluació i autoavaluació.
 • Aprenentatge manipulatiu.

educacio primaria reus 1 educacio primaria reus 2 educacio primaria reus 3

Les mesures que ens permeten atendre la diversitat dels nostres alumnes són:

 • Codocència: 2 mestres a l’aula per a poder atendre millor les necessitats de l’alumnat. 
 • Mestre/a de reforç: Un/a professional que atén l’alumnat que ho requereix en petit grup per tal de reforçar alguna àrea concreta.
 • Orientador/a de l’etapa: Realitza valoracions psicopedagògiques, derivacions a centres externs, orientacions al professorat, contacte amb l’EAP i atenció individualitzada o en petit grup de l’alumnat que ho requereix. 
 • Vetlladora: Figura atorgada per Serveis Territorials (Departament d’Ensenyament) per acompanyar l’alumnat que ho requereix.
 • SIEI: Servei atorgat pels Serveis Territorials (Dep. d'Ensenyament) per a l'alumnat que ho requereix.

Un dels objectius importants al nostre centre és l’impuls de l'adquisició de la competència de la llengua anglesa. Volem que els nostres alumnes acabin l’etapa sabent entendre, escriure, llegir, i parlar en anglès.

Per assolir aquest objectiu es duen a terme les següents activitats en anglès:

 • Matèries curriculars i complementàries en anglès:
 • Anglès
 • Story Telling
 • Science
 • English Week: Cada any l'alumnat de cicle superior té l'opció de fer una estada fora de l'entorn escolar durant una setmana per tal de dur a terme una immersió lingüística.
 • Exàmens Oficials de Cambridge: Som centre examinador oficial. Oferim la possibilitat al nostre alumnat de presentar-se als exàmens oficials de Cambridge, per tal d'obtenir una acreditació oficial en el marc europeu comú de referència per a les llengües.

El nostre Col·legi també creu i aposta per l’impuls a la lectura. Adquirir una bona competència lectora afavoreix la millora de la capacitat de raonament, del sentit crític, de l'expressió oral i escrita, ajuda a l'alumnat a conèixer altres realitats...

Aquests motius ens han portat a fer una opció clara per la lectura que es concreta en les següents accions pedagògiques:

 • 2’30h de lectura setmanal a l'aula amb el tutor/a.
 • Participació en concursos com ara el "Certamen i Mostra de lectura en veu alta", organitzat pel Centre de Recursos.
 • Padrins de lectura.
 • Racons a l'aula de lectura.

El nostre Col·legi també considera important un treball més ampli que el que ens proposa el Departament d'Ensenyament. És per aquest motiu que al centre es desenvolupen diverses activitats complementàries que reforcen i amplien la proposta que fa la Generalitat:

- De 1r a 3r: Taller d'escacs. Potencia l’estratègia mental i la concentració.

- De 1r a 5è: Taller de danses. Permet el desenvolupament de l'expressió corporal, el ritme i la creativitat.

- De 1r a 6è: Taller d'interioritat. Permet reconèixer i apreciar la pròpia interioritat, l'experiència espiritual i religiosa. Potencia la cura de l'educació en el silenci, les emocions i els sentiments.

- De 4t a 6è: Story Telling. Potencia el gust per la lectura, la motivació i les habilitats lectores i, fomenta l'aprenentatge de la llengua anglesa.

- De 3r a 6è: taller de Science. A través de la llengua anglesa es desenvolupa l'aprenentatge vivencial així com la competència científica.

- De 1r a 6è: Projectes. A través del treball per projectes es potencien les activitats de caràcter transversal i cooperatiu.

- 6è: Teatre. Permet desenvolupar l'expressió oral en català  i l’expressió corporal.

 

Creiem que la tasca dels nostres tutors/es amb cadascun dels vostres fills/es és fonamental per al seu aprenentatge i desenvolupament. Per això, des del centre duem a terme diferents estratègies com a tutors/es per garantir aquest objectiu:

 • Seguiment dels progressos dels nens i nenes a través de la Intranet, per tal que les famílies puguin col·laborar i estiguin informades del progrés dels seus fills/es.
 • Tutories setmanals amb els grups-classe per tal de fer un seguiment proper dels nens i nenes.
 • Sessions de tutoria amb l'assessorament de l'Equip d'Orientació i de l'Equip de Pastoral del centre que tracten temes com la pastoral, la convivència i la gestió de conflictes, les habilitats socioemocionals, la prevenció de la salut emocional, aprendre  aprendre, l'afectivitat i els valors. 
 • Tutories individuals amb els alumnes.
 • Tutories individuals amb les famílies per fer un seguiment proper dels nens i nenes.

educacio primaria reus 4 educacio primaria reus 5