Loading color scheme

CONVIVÈNCIA

El col·legi, un espai de convivència.

L’educació en valors és un dels eixos principals del nostre projecte educatiu. Valors com el respecte, la inclusió social, la igualtat, la pluralitat, la solidaritat, la gestió positiva del conflicte i la cultura del diàleg.

Conviure significa viure plegats i en bona relació, per això utilitzem la mediació com el procés de gestió positiva de conflictes. Partim del fet que quan es produeix un conflicte no es tracta de guanyar o perdre, sinó d’intentar arribar a un acord cooperatiu i consensuat entre les dues parts. Els conflictes ajuden a madurar i a créixer i, formen part de la vida de totes les persones.

A l’hora d’educar la resolució positiva del conflicte, desenvolupem competències relacionades amb: la comprensió dels problemes, l’expressió d’emocions i sentiments, les habilitats de pensament reflexiu, creatiu i crític i la comunicació basada en el diàleg, les capacitats d’escolta, participació activa, cooperació, convivència pacífica i procés de mediació.

 Els valors i actituds que treballem:

 • L’acollida
 • La coeducació
 • La competència social
 • La comunicació
 • L’educació intercultural
 • L’educació emocional
 • L’educació per la pau
 • L’educació per la responsabilitat
 • El valor de l’esforç
 • La inclusió
 • La mediació
 • El respecte

Comptem amb un PROJECTE DE CONVIVÈNCIA. És un document que engloba la millora de la convivència a l’escola.

El projecte de convivència es planteja des de tres àmbits d’intervenció: aula, centre i entorn.

Els principis generals d’actuació del centre, a l’hora d’aplicar les normes de convivència de l’alumnat, seran els que es recullen a la normativa vigent i la seva concreció està recollida a les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC).

La Comissió de Convivència proposa:

 • Activitats i xerrades per a la prevenció de conflictes. L’escola té implementat el projecte d’innovació #aquíproubullying per tal de potenciar el compromís actiu de l’alumnat en la prevenció i detecció dels possibles casos d’assetjament.
 • Integrar la resolució de conflictes com a part de la formació integral dels alumnes en relació amb la seva incorporació als reptes de la vida social. Contribuint al desenvolupament personal i social de l’alumnat.
 • Vetllar per la bona convivència en el centre.