Loading color scheme

GESTIÓ ADMINISTRATIVA DUAL

El tècnic de grau mitjà de Gestió Administrativa exerceix l'activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d'activitat, i particulament en el sector serveis, així com en les administracions públiques, oferint suport administratiu en les tasques d'administració i gestió de les esmentades empreses i institucions i prestant atenció als clients i ciutadans.

www.fpmariarosamolas.com

Aquests estudis de grau mitjà de Formació Professional tenen una alta inserció laboral i  també  permeten l'accés a diferents cicles de grau superior.

Titulació.

TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA DUAL (AG10)

 • Realitzar activitats de suport administratiu en l'àmbit comercial, reconeixent el procés de compra venda i tota la documentació que genera.
 • Registrar els assentaments comptables més importants i tot el procés comptable d'una PIME.
 • Fer servir les principals aplicacions ofimàtiques: processadors de textos, fulls de càlcul, programes de disseny, etc...
 • Reconèixer les principals funcions de recursos humans.
 • Conèixer les operacions financeres més habituals i calcular els resultats.
 • Utilitzar programes informàtics de gestió administrativa.
 • Atendre correctament al client/usuari tant en empreses públiques com en empreses privades.
 • Millorar el nivell d'anglès.
 • Treballar en equip i potenciar la iniciativa i creativitat.
 • Aprendre amb metodologies cooperatives.
Mòduls Professionals Hores Unitats formatives Hores UF
01 Comunicació empresarial i atenció al client 132 UF 1 Comunicació empresarial oral 33
UF 2 Comunicació empresarial escrita 33
UF 3 Sistemes d’arxiu 33
UF 4 Atenció al client/usuari 33
02 Operacions administratives de compravenda 99 UF 1 Circuit administratiu de la compravenda 33
UF 2 Gestió d’estocs 33
UF3 Declaracions fiscals derivades de la compravenda 33
03 Operacions administratives de recursos humans 99 UF 1 Selecció i formació 33
UF 2 Contractació i retribució 33
UF 3 Processos de l’activitat laboral 33
04 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria 132 UF 1 Control de tresoreria 33
UF 2 Tramitació d’instruments financers i d’assegurances 66
UF 3 Operacions financeres bàsiques 33
05 Tècnica comptable 132 UF 1 Patrimoni i metodologia comptable 33
UF 2 Cicle comptable bàsic 33
UF 3 Cicle comptable mitjà 66
06 Tractament de la documentació comptable 132 UF 1 Preparació i codificació comptable 33
UF 2 Registre comptable 66
UF 3 Comptes anuals i control intern 33
07 Tractament informàtic de la informació 231 UF 1 Tecnologia i comunicacions digitals 33
UF 2 Ordinografia i gravació de dades 33
UF 3 Tractament de la informació escrita i numèrica 66
UF 4 Tractament de dades i integració d’aplicacions 33
UF 5 Presentacions multimèdia de continguts 33
UF 6 Eines d’internet per a l’empresa 33
08 Anglès 99 UF 1 Anglès tècnic 99
09 Empresa i Administració 132 UF 1 Innovació i emprenedoria 33
UF 2 Empresa i activitat econòmica 22
UF 3 Administració pública 44
UF 4 Fiscalitat empresarial bàsica 33
10 Empresa a l’aula 264 UF 1 Empresa a l’aula 264
11 Formació i orientació laboral 66 UF 1 Incorporació al treball 33
UF 2 Prevenció de riscos laborals 33
12 Formació en centres de treball 416 FCT 416
13 Gestió Online d’Empreses 66 UF1 Presencia de l’empresa a Internet 66
Tutoria de 1r i 2n curs 66   66
Anglès (II) Certificate 66   66
Total….     2 132 hores

 

 • Auxliar administratiu/va
 • Ajudant d'oficina
 • Administratiu/va comercial
 • Auxiliar administratiu de gestió de personal
 • Auxiliar administratiu de les administracions públiques
 • Recepcionista i Servei d'atenció al client

L'alumnat de cicles formatius realitza la formació pràctica en empreses del sector, previ uns criteris de selecció, amb dues modalitats:

 • FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT). És un mòdul obligatori dins el currículum de les titulacions de formació professional. Són pràctiques i estades formatives a les empreses, no laborals, que realitza l'alumnat mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l'empresa. La durada total és de 416 hores.
 • BECA DUAL. L'alumnat becari combina l'aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica durant un període més llarg d'hores. Realitza una estada de 1000 hores d'activitat a l'empresa, a canvi rep una remuneració (beca formativa).