Loading color scheme

Educació Secundària Obligatòria

ESO general Reus

L'etapa de l'ESO comprèn l'alumnat de 12 a 16 anys i s'organitza en quatre cursos acadèmics.

En aquesta etapa l'alumnat obté una formació bàsica, tant a nivell acadèmic com a nivell personal – valors i actituds - que els permet integrar-se socialment, tant en el món laboral com en una formació acadèmica posterior.

Des del Col·legi Maria Rosa Molas, fomentem que el nostre alumnat desperti la seva inquietud per aprendre i l'ensenyem a fer-ho d'una manera autònoma i responsable.

TAC AULA  TIC A LES AULES

METODOLOGIES

 • Tenim un programa d'acció tutorial on atenem, de forma individualitzada, el nostre alumnat. Comptem amb dues hores de tutoria a la setmana, una individual i una altra grupal.
 • Treballem amb metodologies cooperatives i basades en la cultura del pensament. Aquestes metodologies donen eines a l'alumnat per abordar els problemes i buscar les millors solucions.
 • A tots els cursos treballem per projectes. Projectes és una matèria interdisciplinar que permet fer un treball basat en les intel·ligències múltiples, l'aprenentatge cooperatiu i les habilitats socials. Al mateix temps que fomentem la interdependència positiva tant important en la vida diària.
 • Quant a l'avaluació, aquesta és contínua i utilitzem eines com les rúbriques d'evaluació, el portfoli, entre d'altres instruments d'evaluació.
 • Treballem amb grups flexibles per tal d'aprofitar al màxim les capacitats del nostre alumnat oferint una atenció individualitzada 
 • Fem adaptacions , reforços i plans individualitzats en funció de les necessitats de l'alumnat 
 • Disposem d'una orientadora pedagògica per etapa
 • Reforcem la llengua anglesa amb matèries complementàries com English Drama i Speaking.
 • Oferim el American High School Diploma.
 • Participem en projectes com el TEDEd Club.
 • L'alumnat disposa d'extraescolars d'anglès, en diferents franges horàries.
 • Som centre examinador per a l'obtenció dels exàmens oficials de la Universitat de Cambridge. El nostre centre ofereix la possibilitat de presentar-se als exàmens oficials de Cambridge, per tal d'obtenir una acreditació oficial en el marc europeu comú de referència per a les llengües.

La nostra oferta de matèries optatives i complementàries per a l'alumnat de l'ESO és la següent:

OPTATIVES DELS ITINERARIS DE 4t                                                       OPTATIVES

- Francès                                                                                                   - Francès: De 1r a 3r

- Cultura Clàssica                                                                                     - Cultura Clàssica: 3r

- Llatí                                                                                                         - Robòtica i programació: 3r

- Música

- Emprenedoria i Empresa

- Biologia

- Física i Química

- Tecnologia

- Cultura Científica

COMPLEMENTÀRIES

- Taller d'interioritat: De 1r a 4t                                                                   

- Projectes: De 1r a 4t                                                                                   

- Programació: 2n                                                                                         

- English drama: 2n i 3r

- Taller d'arts escèniques: 3r

- Taller d'arts plàstiques: 3r

- TIC: 4t                                                                                

 

20220131 121320 20220131 122116